Pozor zmena! Z dôvodu ospravedlnenia nadpolovičnej väčšiny poslancov obecného zastupiteľstva sa zasadnutie prekladá na 26. júna 2015. Pôvodný termín bol 25. júna 2015.

Starosta obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 26. júna 2015 (piatok) o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky
  3. Záverečný účet obce Krasňany a rozpočtové hospodárenie za rok 2014
  4. Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2015
  5. Organizačné zabezpečenie letných akcií poriadaných obcou: Výstava historických vozidiel, Oslavy sv. Moniky, patrónky obce, privítanie hostí z regiónu Trentino
  6. Prerokovanie aktuálnych výziev na predkladanie žiadostí o pridelenie finančných prostriedkov na projekty: kamerové systémy, výmena svietidiel VO, likvidácia čiernych skládok, zateplenie verejných budov
  7. Žiadosť p. S. Trnkovej
  8. Informácie starostu obce
  9. Rôzne
  10. Záver

Žiadam o dochvíľnu účasť.

 

Ing. Miroslav Bielka
starosta obce