Starosta obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 6. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 18. septembra 2015 (piatok) o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky
  3. Kontrola plnenia uznesenia č. 16
  4. Riešenie požiadaviek DHZO Krasňany
  5. Riešenie chodu TJ FATRAN Krasňany
  6. Modernizácia osvetlenia v obci Krasňany
  7. Rôzne
  8. Záver

Žiadam o dochvíľnu účasť.

 

Ing. Miroslav Bielka
starosta obce