Vážení spoluobčania,  obec, v ktorej žijete alebo pôsobíte, patrí do územia pôsobnosti miestnej akčnej skupiny OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina", ktorá sa snaží podporovať a realizovať projekty a aktivity, ktoré prispievajú k rozvoju nášho regiónu a k zlepšovaniu životných podmienok obyvateľov na vidieku. 

Z uvedeného dôvodu sa obraciame na Vás občanov so záujmom „vypočuť si„ Váš názor prostredníctvom vyplnenia dotazníka, ktorý je určený pre každú domácnosť vo všetkých 17 obciach miestnej akčnej skupiny.
Vaše názory pomôžu pracovníkom a členom OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina" pri plánovaní projektov a aktivít potrebných pre rozvoj Vašej obce a regiónu v najbližších rokoch 2016-2020, ako aj pri získaní podpory na ich realizáciu. Váš názor je dôležitý a jednou z možností, ako sa zapojiť do rozhodovania o rozvoji obce, je vyplnenie tohto dotazníka.
Dotazník je anonymný, preto neuvádzajte nikde svoje meno. Odpovede vpíšte do buniek alebo si vyberte z ponúkaných možností. Dotazník môžete vyplniť elektronicky najneskôr do 15.11. 2015.
Dotazník:   http://goo.gl/forms/Y58LMd1dQl