Starosta obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 16. novembra 2015 (pondelok) o 17:00 hod v zasadačke obecného úradu.

Program:

  • Otvorenie zasadnutia
  • Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky
  • Kontrola plnenia uznesení č. 19
  • Schválenie realizácie projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Krasňany"
  • Schválenie termínovaného úveru a zabezpečenie zmenkou na projekt „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Krasňany"
  • Rôzne
  • Záver

 

Žiadam o dochvíľnu účasť.

Ing. Miroslav Bielka starosta obce