Starosta obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 8. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 01. decembra 2015 (utorok) o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky
  3. Rozpočtové opatrenie č. 2 na rok 2015
  4. Žiadosť o predĺženie doby nájmu nebytových priestorov
  5. Žiadosť o jednorázový finančný príspevok
  6. Rôzne
  7. Záver

 

Žiadam o dochvíľnu účasť.

Ing. Miroslav Bielka starosta obce