Starosta obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov zvoláva 12. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 15. júna 2016 (streda) o 17:00 hod.  v zasadačke obecného úradu v Krasňanoch. 

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia.
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
  3. Kontrola plnenia uznesení.
  4. Vstup obce do OCR.
  5. Mapový portál obce.
  6. Záverečný účet obce Krasňany a rozpočtové hospodárenie za rok 2015.
  7. VZN obce Krasňany o nakladaní s komunálnym odpadom.
  8. Odpredaj káblovej televízie.
  9. Rôzne.
  10. Záver.

 

Ing. Miroslav Bielka
starosta obce