Starosta obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov zvoláva 13. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 05. augusta 2016 (piatok) o 17:00 hod.  v zasadačke obecného úradu v Krasňanoch. 

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia.
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
  3. Hlavný kontrolór obce – určenie úväzku a dňa konania volieb.
  4. Organizácia obecných slávností sv. Moniky.
  5. Schválenie podania Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020.
  6. Rôzne.
  7. Záver.

 

Ing. Miroslav Bielka
starosta obce