Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch vyhlasuje na deň 23.09.2016 konanie voľby na funkciu hlavného kontrolóra pre Obec Krasňany.

Podmienky:

  • kandidát na funkciu sa musí na obecnom úrade prihlásiť písomne najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby (t.j. do 09.09.2016)
  • súčasťou prihlášky je odpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
  • doklad o vzdelaní, kvalifikačný predpoklad – ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

Hlavný kontrolór je pri výkone svojej funkcie zamestnancom obce, nesmie bez súhlasu OZ podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 05.08.2016 schválilo pre túto funkciu hodinový denný úväzok s odmenou vyplývajúcou zo zákona č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov.