Starosta obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov zvoláva 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 23. septembra 2016 (piatok) o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu v Krasňanoch. 

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia.
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
  3. Voľba hlavného kontrolóra obce.
  4. Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2016.
  5. Delegovanie zástupcov za zriaďovateľa do rady školy.
  6. Schválenie zámennej zmluvy – pozemok pod cestu v časti Kút.
  7. Riešenie žiadostí občanov.
  8. Rôzne.
  9. Záver.


Ing. Miroslav Bielka
starosta obce