Starosta obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov zvoláva 15. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 15.  decembra 2016 (štvrtok) o 17:00 hod.  v zasadačke obecného úradu v Krasňanoch.

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia.
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
  3. Kontrola uznesení.
  4. Rozpočtové opatrenie č. 2 na rok 2016.
  5. Rozpočet obce na roky 2017, 2018, 2019.
  6. Schválenie projektového zámeru na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.
  7. Riešenie žiadosti občanov.
  8. Informácie o OOCR Malá Fatra, o MAS Terchovská dolina, o pripravovaných projektoch.
  9. Rôzne.
  10. Záver.


Ing. Miroslav Bielka
starosta obce