Starosta obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 16. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 09. marca 2017 (štvrtok) o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu v Krasňanoch. 

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia.
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
  3. Plnenie rozpočtu obce za mesiac január, február 2017 – informácia.
  4. „Cyklomagistrála Terchová–VD Žilina cez Varín, + napojenie úseku pri Varíne (Koňhora) do Tepličky nad Váhom“ – informácia.
  5. Prístavba a rekonštrukcia požiarnej zbrojnice.
  6. Zvýšenie energetickej účinnosti budovy ZŠ Krasňany (rekonštrukcia kotolne + zateplenie budovy).
  7. Riešenie žiadosti občanov.
  8. Rôzne.
  9. Záver.


Ing. Miroslav Bielka
starosta obce