Starosta obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 21. septembra 2017 ( štvrtok ) o 18:00 hod. v zasadačke obecného úradu v Krasňanoch. 

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia.
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
  3. Kontrola plnenia uznesení.
  4. VZN o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane.
  5. VZN o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Krasňany.
  6. Žiadosť o zmenu využitia územia v rámci Doplnku č. 3 k ÚPN obce Krasňany.
  7. Žiadosti o odkúpenie pozemku.
  8. Informácie – žiadosti o NFP na projekty obce.
  9. Rôzne.
  10. Záver.

Ing. Miroslav Bielka starosta obce