Starosta obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 ods. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 26. októbra 2017 (štvrtok) o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu v Krasňanoch. 

Program:

  1.  Otvorenie zasadnutia.
  2.  Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
  3. Odpredaj káblovej televízie firme TES MEDIA, s.r.o.
  4. Realizácia projektu v oblasti "Podpora a rozvoj športu" s podporou Kia Motors Slovakia, s.r.o..
  5. Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu SR v oblasti Ochrana a využívanie vôd.
  6. Realizácia projektu "Stavba mosta cez Kúrsky potok"
  7. Rôzne.
  8. Záver. 

 

Ing. Miroslav Bielka

starosta obce