Starosta obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 ods. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 20. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 10. novembra 2017 (piatok) o 17:00 hod. v spoločenskej miestnosti nad Obecným úradom v Krasňanoch. 

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia.
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
  3. Prejednanie žiadosti o zastavenie stavby "Most cez Kúrsky potok v oblasti Do potoka Končie".
  4. Záver.

Ing. Miroslav Bielka

starosta obce