Starosta obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 21. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 13. decembra 2017 (streda) o 16:30 hod. v zasadačke obecného úradu v Krasňanoch.

 Program:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
 3. Kontrola plnenia uznesení.
 4. Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2017.
 5. Rozpočet obce na roky 2018, 2019, 2020.
 6. Žiadosť o NFP za účelom realizácie projektu „Prevencia kriminality v obci Krasňany“ (kamerový systém).
 7. Žiadosti občanov o odkúpenie pozemku – schválenie zámeru.
 8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018.
 9. DHZO Krasňany.
 10. Rôzne.
 11. Záver.

 

Ing. Miroslav Bielka
starosta obce