Upozorňujeme občanov, že na verejných priestranstvách obce Krasňany je používanie pyrotechnických výrobkov a zábavnej pyrotechniky povolené iba dňa 31. decembra od 20:00 hod. do 01. januára do 01:00 hod..

Použitie pyrotechniky bez súhlasu a povolenej výnimky je porušením VZN č. 3/2017 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Krasňany. Porušenie ustanovení tohto VZN sa bude posudzovať ako priestupok proti verejnému poriadku. Za tento priestupok možno uložiť pokutu od 100,- € do 300,- €.

Dokument na stiahnutie:  VZN obce Krasňany č. 3/2017   (312.83 Kb)