Starosta obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 23. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 07. júna 2018 (štvrtok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Krasňanoch.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
 3. Kontrola plnenia uznesení.
 4. Rekonštrukcia spevnených plôch pri bytovkách – informácie.
 5. Žiadosť o zmenu kritérií pre otvorenie MŠ Krasňany počas prázdnin v školskom roku a letných prázdnin.
 6. Prístavba MŠ, prijímanie detí do MŠ pre školský rok 2018/2019 - informácie.
 7. Záverečný účet obce Krasňany a rozpočtové hospodárenie za rok 2017.
 8. Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2018.
 9. Implementácia mikroprojektu Interreg Poľsko - Slovensko.
 10. Žiadosti občanov.
 11. Správa hlavného kontrolóra obce a plán práce na druhý polrok 2018.
 12. Rôzne.
 13. Záver.


Ing. Miroslav Bielka
starosta obce Krasňany