Užívateľ poľovného revíru  Poľovnícka spoločnosť Kriváň - Malá Fatra, Krasňany 410, 013 03, IČO: 42348803  vypláca náhradu za užívanie poľovného revíru vlastníkom poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru Kriváň v zmysle čl. IV., ods. 2, Zmluvy o užívaní poľovného revíru Kriváň, zo dňa 09.01.2014.  

Náhrada za užívanie poľovného revíru bude vyplácaná dňa 22.06.2018 od 09:30 hod. do 11:00 hod. v Stráži, hotel Diana.  Vlastníci poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru sú povinní pri vyplácaní náhrady za užívanie poľovného revíru predložiť užívateľovi poľovného revíru:

  1. doklad totožnosti
  2. doklad preukazujúci vlastníctvo k poľovnému pozemku (v prípade ak došlo od podpísania Zmluvy o užívaní poľovného revíru medzi vlastníkmi poľovných pozemkov a užívateľom poľovného revíru k zmene vlastníctva. Zmluva o užívaní poľovného revíru Kriváň bola podpísaná dňa 09.01.2014)