Starosta obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 04. októbra 2018 (štvrtok) o 17:00 hod.  v zasadačke Obecného úradu v Krasňanoch.

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia.
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
  3. Kontrola plnenia uznesení.
  4. Schválenie 2. rozpočtového opatrenia.
  5. Správa audítora k 31.12.2017
  6. Konsolidovaná výročná správa za rok 2017.
  7. Likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu systémom kompostérov.
  8. Plnenie mikroprojektu Interreg Poľsko - Slovensko.
  9. Rôzne.
  10. Záver.


Ing. Miroslav Bielka, starosta obce Krasňany