Prvý záznam o archíve a grófskej knižnici pochádza z roku 1654, kedy vypukol v kúrii požiar a značná časť zhorela. Po stáročia si rodina Pongráczovcov budovala vlastnú knižnicu – archív v najstaršej časti kaštieľa. Podľa pamätníkov spisy a listiny starostlivo viazali do zväzkov a vkladali ich do regálov od podlahy až po povalu. V písomnostiach sa najčastejšie používala maďarčina a nemčina. Časť archívu sa po roku 1945 dostala do rukopisného oddelenia Ústrednej knižnice Rumunskej akadémie vied v Bukurešti. Časť archívu starohradského panstva je v Štátnom oblastnom archíve v Bytči. Ale veľká časť sa po roku 1948 zničila a zostatok je na neznámom mieste.

Miestna ľudová knižnica
Prvý záznam o knižnici v Krasňanoch v archíve Okresnej ľudovej knižnice v Žiline je zo dňa 18.04.1961. Ako knihovník bol evidovaný Milan Krajčík, vyučený frézar. Knižnica sa nachádzala v miestnom kaštieli. Pracovníčka OĽK v Žiline Z. Krištofová po návšteve Krasnian skonštatovala: Pre potreby knižnice tu slúži skriňa tzv. registračka, kde sú uložené knihy do dvoch radov. Miestnosť je špinavá, neútulná, nakoľko knižnica od roku 1958 nepracuje. Knižničný fond bol veľmi malý, v zozname je zapísaných 391 kníh a 30 nezapísaných kníh. V roku 1958 zasypali skriňu s knihami bez vedomia knihovníka pracovníci JRD obilím, preto knižnica nebola v prevádzke. Pri zistení týchto nedostatkov prisľúbilo MNV,  že zriadi nápravu. Vyčistili miestnosť, zakúpili potrebné zariadenie a priestory knižnice znovu spĺňali svoj účel. Dňa 25.08.1972 preberá vedenie MĽK v Krasňanoch p. Juliána Bugáňová. K tomuto dňu evidovali 1487 zväzkov kníh.

Dňa 01.08.1986 pani Bugáňová odovzdáva knižnicu metodickému oddeleniu OĽK v Žiline, nakoľko nebol menovaný nový knihovník. Dňa 22.08.1986  preberá knižnicu pani Jolana Piovarčiová. MĽK sa nachádzala v miestnom kaštieli. Počet kníh 3680. V roku 1989 stúpol počet kníh na 4192. MĽK od  roku 1991 správou o riadení knižníc prešla do kompetencie MNV. V roku 1993 bol počet čitateľov 166 a knižný fond stúpol na 4602. V roku 1995 bol počet čitateľov 159.
Dňa 23.03.1995 prevzala funkciu knihovníčky od pani Piovarčiovej Beáta Kasáková. V tom čase knižnica mala vlastný účet. V decembri 1995 sa knižnica presťahovala do nových priestorov obecného úradu. V roku 1999 prevzala knižnicu od B. Kasákovej p. Marta Trnková. Počet zväzkov bol 4850.

Dňa 03.10.2000 prevzala vedenie knižnice pani Oľga Tichá. V roku 2001 sa vyradila iba politická literatúra v počte 58 kníh a 80 poškodených kníh. Počet čitateľov bol 183.

Aktivity od roku 2000 – oprava poškodených kníh 310 ks, urgencia dlhodobo vypožičaných kníh (od 1 roka – do 5 rokov) v počte 189 kníh. V novembri sa konala regionálna súťaž o najkrajší adventný veniec, z toho jeden postúpil do krajskej súťaže a obsadil 4. miesto. V roku 2001 sa návštevnosť knižnice zvýšila o 180 % a čitateľov sa evidovalo 183.

V knižnici pani Tichá každoročne organizuje akcie, ktoré prilákajú miestnych čitateľov. Z aktivít: besedy s deťmi z MŠ a ZŠ. Na jar organizuje v priestoroch knižnice výstavku so zameraním na veľkonočné obdobie, v zime so zameraním na vianočné obdobie. Vystavuje knihy spojené s predajom. Do ankety „Naša knižnica" sa zapojilo 38 detí. O tom, že sa pani Olinka Tichá stará o knižnicu nielen v rámci pozície „knihovník" svedčí aj rok 2002. Od začiatku roka zorganizovala besedu o vypožičaných knihách, následne vystavovala práce detí z MŠ a ZŠ na tému „Môj obľúbený hrdina", „Jar v záhrade", „Jeseň na poli". Na výstavku vyšívané obrazy, výšivky a háčkovanie, veľkonočné ozdoby, bábky z ovocia a zeleniny, adventné vence a vianočné ozdoby prišla takmer celá dedina. Počet čitateľov v roku 2002 bol 193.

V dňoch 15. - 18.01.2003 sa knižnica presťahovala opäť do nových priestorov. Knihy roztriedili podľa veku čitateľov do štyroch miestností. Miestna ľudová knižnica v tomto roku začala spolupracovať s Klubom dôchodcov Krasňany. Aj tento rok bol príznačný organizovaním výstaviek rôzneho typu. Počet čitateľov bol 195, počet výpožičiek 18 600 ks. Prírastok nových kníh 71 ks. Za pôsobenia pani Tichej sa stala knižnica nielen miestom na požičiavanie a čítanie kníh, ale aj malou kultúrnou miestnosťou našej obce.