Obec Krasňany v súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje informáciu o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018:


Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov = 91 230 (vytriedený odpad) : 400 610 (celkový komunálny odpad) x 100 = 22,77%

ÚVKO za rok 2018:     22,77 %
Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v EUR / 1 tonu (platná od 01.03.2019 do 28.02.2020):     10,00 €