Obec Krasňany v súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje informáciu o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019:

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov = 164 391 (vytriedený odpad) : 463 581 (celkový komunálny odpad) x 100 = 35,46 %

ÚVKO za rok 2019: 35,46 %

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v EUR / 1 tonu (platná od 01.03.2020 do 28.02.2021): 13,00 €