Obec Krasňany v súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje informáciu o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020:

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov = 180 293 (vytriedený odpad) : 505 693 (celkový komunálny odpad) x 100 = 35,65 %

ÚVKO za rok 2020: 35,65 %

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v EUR / 1 tonu (platná od 01.03.2021 do 28.02.2022): 22,00 €