123456Ochrana životného prostredia nie je len slovo. Týka sa nás všetkých. Je dôležité pochopiť, že problém, akým sú odpady, ktoré produkujeme my ľudia, sa stáva neúnosným.

Je potrebné uvedomiť si túto skutočnosť a začať ju riešiť. Najlepšie od seba samého. Touto cestou vyzývame občanov našej obce k zodpovednému prístupu k separovaniu odpadu.

V našej obci separujeme plasty, sklo, papier, kovy a tetrapakové obaly. Odpad separujeme triedením do zberných, farebne odlíšených kontajnerov, rozmiestnených po obci.

Čo patrí a čo nepatrí do jednotlivých kontajnerov nájdete v nasledujúcej tabuľke:
 Ako správne separovať.pdf

Na odpad prestávame myslieť po tom, čo ho vytriedime a odhodíme do farebného kontajnera. Tým sa však druhý život  PET fliaš, papiera, či skla len začína. Všetky odpady, ktoré sú v jednotlivých kontajneroch, je potrebné najprv dotriediť. Na triediacej linke sa odpad triedi na jednotlivé druhy podľa ich ďalšieho využitia a zároveň sa odstraňujú nežiaduce prímesi, nečistoty a odpad, ktorý tam nepatrí.

Recyklácia je proces opätovného využitia predtým už použitých materiálov a produktov (napr. recyklácia papiera, farebných a ostatných kovov, skla, plastov ...). Recyklácia zabraňuje mrhaniu zdrojov, redukuje spotrebu surových prírodných materiálov, redukuje množstvo uskladnených odpadov a redukuje spotrebu energie, čím prispieva k redukcii emisií skleníkových plynov oproti použitiu surových materiálov.

Nezabúdajme, že recyklácia odpadu zásadným spôsobom ovplyvňuje naše životné prostredie. Druhotným spracovaním mnohých surovín dokážeme šetriť naše prírodné zdroje a zároveň menej odpadu končí na skládkach. Každý z nás tak môže vlastným dielom prispieť k zlepšeniu životného prostredia a k zdravšiemu životu nielen v našej obci.