Separácia odpadov a jej pozitívny vplyv na ŽP

Projekt Mikroregiónu Terchovská dolina: Najmodernejšia cesta separovania pre takmer 30 000 obyvateľov Mikroregiónu Terchovská dolina

Každý z nás ročne „vyrobí" takmer 350 kg komunálneho odpadu. Množstvo výrobkov, obalov na jedno použitie a pokazených vecí, pre ktoré momentálne nenachádzame využitie, dnes väčšinou vyhodíme do jednej odpadovej nádoby. A práve kvôli tomuto prístupu končí vyše 90 % komunálneho odpadu na skládkach a v spaľovniach. Aby odpad nekončil najmä na skládkach komunálneho odpadu je nutné ho separovať - triediť.

Takto vytriedený odpad potom nie je už ako odpad, ale vstupná surovina pre ďalšie spracovanie. Napríklad vytriedením 110 ton starého papiera a jeho použitím na výrobu nového sa zachráni 1 hektár 80 ročného lesa. Recyklovanie papiera znižuje znečistenie ovzdušia o 75 %, vody o 35 % a spotrebu energie o 75 %. Podobným spôsobom môžeme využiť vyseparované plasty, sklo .... t.j. vyrobiť z odpadu nové výrobky. Alebo zvyšky zeleniny a ovocia z kuchyne, lístie, pokosenú trávu ... to všetko môžeme využiť kompostovaním, čo je prirodzený proces rozkladania organických látok mikroorganizmami a malými živočíchmi. Výsledný produkt - kompost - môžeme využiť pri pestovaní rastlín ako hnojivo.

Najlepším odpadom však naďalej zostáva ten, ktorý nikdy nevznikne. Premýšľajme teda napríklad už pred nákupom, koľko odpadu následne z neho vznikne.
Preto, aby sme ľudí i v našom mikroregióne naučili ako a prečo separovať pripravilo a zrealizovalo 17 obcí patriacich do Mikroregiónu Terchovská dolina (MTD) projekt s názvom „Najmodernejšia cesta separovania pre takmer 30 000 obyvateľov Mikroregiónu Terchovská dolina." Tento projekt je podporený z fondov Európskej Únie v rámci Operačného programu Životné prostredie.

Hlavným cieľom projektu je vybudovanie a podpora spoločného integrovaného systému separovaného zberu v MTD.
Počas projektu, ktorý končí v júni 2012 sa:

  • nakúpili pojazdné štiepkovače na úpravu biologického odpadu, lisy na papier a plasty,
  • nakúpila technika na zabezpečenie separovaného zberu v obciach – traktory s prívesmi, veľkokapacitné kontajnery, plastové nádoby a vrecia na vyseparované zložky odpadu, auto na zvoz kontajnerov...,
  • rozšíria zberné miesta pre ukladanie 5 základných komodít – papier, sklo, plasty, kovy, tetra packy,
  • zvýši občianske povedomie v oblasti separácie komunálnych odpadov.

Radi by sme aj touto cestou zvýšili povedomie občanov dotknutých obcí v oblasti separovaného zberu a pozvali Vás na podujatia, kde sa dozviete bližšie informácie nielen o projekte, ale aj bližšie informácie ohľadom separácie odpadov. O organizovaní podujatí ste boli alebo budete informovaní prostredníctvom miestneho rozhlasu, distribuovaných pozvánok alebo cez web stránky obcí. Ďalšie informácie môžete získať vo vydaných letákoch.
Taktiež by sme chceli poďakovať Priateľom Zeme - SPZ za spoluprácu a poskytnutie informácii pri realizácii tohto projektu.

Dokument na stiahnutie v PDF: Separácia odpadov a jej pozitívny vplyv na životné prostredie

Dokument na stiahnutie v DOCX:  Separácia odpadov a jej pozitívny vplyv na životné prostredie