Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorého predmet je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov.

Názov projektu: Predchádzanie vzniku BRKO na území Združenia obcí MTD.

Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie  miery  zhodnocovania  odpadov  so  zameraním  na ich prípravu a na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

V rámci tohto projektu získala naša obec 244 ks kompostérov o objeme 903 litrov. Záujemcovia o kompostéry si tieto môžu prevziať od štvrtka 08.11.2018 na Obecnom úrade v Krasňanoch počas úradných hodín. Kompostéry sú prideľované na podpis občanom, ktorí majú trvalý pobyt na území obce a majú zaplatený poplatok za komunálny odpad a daň z nehnuteľností.
Odovzdávajúci (Obec Krasňany) odovzdáva preberajúcemu do užívania kompostér v počte 1 ks, ktorý je v stave spôsobilom na riadne užívanie.
Preberajúci preberá kompostér do užívania vrátane návodov na obsluhu kompostéra a správneho kompostovania.

Preberajúci vyhlasuje, že:
1. Umožní vykonanie kontroly zvereného majetku Oprávneným osobám, ktorými sú najmä:
   a) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenská agentúra   životného prostredia a ním poverené osoby,
   b) Útvar vnútorného auditu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky / Útvar vnútornej kontroly Sprostredkovateľského orgánu a ním poverené osoby,
   c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
   d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu)  a osoby poverené na výkon kontroly / auditu,
   e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
   f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
   g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. O zverený majetok sa bude riadne starať a využívať ho len na určený účel.
3. Zverený majetok nepremiestni mimo miesta určeného na užívanie určeného zo strany  Odovzdávajúceho.
4. Bude informovať Odovzdávajúceho o poškodení a odcudzení zvereného majetku.
5. Zverený majetok neprevedie na tretiu osobu, neprenajme, neprenechá do faktického užívania tretej osobe, nezaťaží akýmkoľvek právom tretej osoby.

Dokumenty na stiahnutie:
Kompostovanie v záhradných kompostéroch   (3.36 Mb)
 
Manuál na zloženie kompostéra   (495.62 Kb)

Technické údaje kompostéra:

 • Typ: JRK 900 PREMIUM
 • Dostatočný počet bočných vetracích otvorov pre cirkuláciu vzduchu a vlhkosti. Kompost vyberateľný z každej strany.
 • Vyrobené z min. 80 % recyklovaného vysokohustotného polyetylénu.
 • Jednoduchá montáž a demontáž kompostéra.
 • Materiál UV stabilný. Odolný voči teplotám od -40°C do +85°C.
 • Nadpriemerná stabilita a životnosť kompostéra. Poistka proti vetru.
 • Jednotlivé diely spojené tyčami po celej dĺžke hrán kompostéru - rozklad tlaku bioodpadu na pánty.
 • Bez dna kvôli styku s pôdou.
 • Farba: zelená
 • Hrúbka steny: 8 - 10 mm
 • Hmotnosť: min. 21 kg
 • Rozmery: pôdorys x výška 132 cm x 95 cm
 • Záruka: 10 rokov
 • Výrobca: Container Trading GmbH, Rakúsko