SEVAK zakazSeveroslovenské vodárne a kanalizácie upozorňujú občanov na zákaz vypúšťania zrážkovej, drenážnej a balastnej vody do splaškovej kanalizácie. Taktiež je zakázané otvárať poklopy revíznych kanalizačných šácht v komunikáciách a na kanalizačných prípojkách počas dažďa za účelom odvedenia zrážkovej vody.

 

Vypúšťanie týchto vôd do splaškovej kanalizácie spôsobuje, že počas dažďa, topenia snehu, zvýšenia hladiny podzemnej vody splašková kanalizácia kolabuje. Čerpacie stanice a potrubia nestačia odvádzať odpadovú vodu a v najnižšie položených miestach potrubia splaškovej kanalizácie dochádza k vytekaniu nariedenej odpadovej vody na terén do nehnuteľností.

SEVAK každoročne vynakladá nemalé finančné prostriedky na utesňovanie splaškovej kanalizácie, na vyhľadávanie neoprávneného odvádzania vody zo striech, spevnených plôch, komunikácií, drenáží, kontroluje každú podozrivú nehnuteľnosť zadymovacím a kamerovým zariadením a v prípade zistenia zasiela vlastníkovi nehnuteľnosti výzvu na odpojenie zrážkových vôd do splaškovej kanalizácie.

Splaškovú kanalizáciu vybudovala spoločnosť SEVAK v rámci stavby  "Intenzifikácia ČOV v Žiline a rozšírenie kanalizácie" a slúži výhradne na odvádzanie splaškovej vody.

Veríme, že dodržaním týchto opatrení prispejete k zlepšeniu funkčnosti splaškovej kanalizácie v našej obci.

Dokument na stiahnutie: SEVAK, a.s. - leták