Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., so sídlom v Žiline oznamujú, že v súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0023/2021/V zo dňa 24.08.2021 stanovujú od 06.09.2021 nasledovné pevné ceny za uvedené služby:

  • výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom (vodné) : 1,0343 € bez DPH/m3, 1,2412 € s DPH/m3
  • odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné): 1,1352 € bez DPH/m3, 1,3622 € s DPH/m3

Dokument na stiahnutie: pdfOznámenie o cenách platných od 06.09.2021