Informácia o prácach na moste: Po odfrézovaní obrusnej vrstvy vozovky sa na nosnej konštrukcii vytvorila pozdĺžna trhlina. Príčinou jej vzniku je pravdepodobne nerovnomerné zaťaženie pravej a ľavej strany mostnej konštrukcie. Projektant vzniknutý stav staticky posúdil a z krátkodobého hľadiska by toto nemalo predstavovať problém. Je však potrebné prijať dodatočné technické opatrenia.

Vzniknutá situácia bude riešená nasledovne: Pre odľahčenie ľavej strany mosta (tej, po ktorej sa v súčasnosti jazdí) projektant navrhol sfrézovanie obrusnej vrstvy v hrúbke cca 10 cm a položenie dočasnej pojazdnej vrstvy asfaltu v hrúbke 5 cm. Nová vrstva asfaltu zabezpečí rovnosť povrchu pojazdnej strany mosta. K realizácii týchto prác je potrebné most uzavrieť.

Uzávierka mosta je plánovaná zo soboty 08.10.2022 od 21:00 hod. do nedele 09.10. 5:00 hod. Celková uzávera mostu bude platiť pre vozidlá nad 29 ton. Tieto vozidlá budú odklonené cez k. ú. Strečno.
Zložky integrovaného záchranného systému budú mať prejazd umožnený bez obmedzenia. Autobusy prímestskej dopravy budú púšťané podľa cestovného poriadku. Ostatným osobným autám bude umožnený prejazd v časových intervaloch 20 – 30 minút. Časový interval bude závisieť od dĺžky pracovných cyklov. Prejazd bude regulovaný regulovčíkmi.
Prejazd osobných automobilov, tak ako je to v súčasnosti, je plánované obnoviť v nedeľu 09.10.2022 o 5:00 hod.

Následne budú pokračovať práce na podopretí mosta, t.j. vybudovaní podperného lešenia pod mostom. Po podopretí mosta bude zrušená výluka prejazdu vozidiel nad 29 t. Práce sú plánované tak, aby do začatia zimnej údržby t.j. 1.11.2022 bol most v provizórnom stave prejazdný obojsmerne.