Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., so sídlom v Žiline oznamujú, že v súlade s rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0029/2023/V zo dňa 12.12.2022 stanovujú na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 nasledovné pevné ceny za uvedené služby:

  • výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom (vodné) : 1,0557 € bez DPH/m3  /  1,2668 € s DPH/m3
  • odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné): 1,3957 € bez DPH/m3  /  1,6748 € s DPH/m3

Dokument na stiahnutie: Oznámenie o cenách platných v roku 2023