Letné obdobie sa vyznačuje okrem zvýšených teplôt daných prírodnými javmi tiež zvýšenou činnosťou poľnohospodárov pri žatve, mlatbe, všeobecne zberom úrody. Je mnoho dôkazov, že zber úrody je spojený aj so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, najmä však:

 • z neopatrnosti pri fajčení a pri nesprávnej manipulácii s otvoreným ohňom, horľavými kvapalinami a pod.,
 • od poškodenej žatevnej techniky a trenia slamy natočenej na rotujúcich častiach zberacej techniky,
 • od závad na elektrickej inštalácii strojných zariadení,
 • časté požiare spôsobujú tiež deti bez dozoru pri hre so zápalkami a mnoho ďalších príčin poznačených ľudským faktorom, najmä ľahostajnosťou a neopatrnosťou.

Hasiči Vám, vážení spoluobčania, ponúkajú niekoľko úprimných odborných rád, aby ste predišli požiarnemu nebezpečenstvu, najmä:

 • dbajte na zabezpečenie miest výmlatu, stohovanie alebo skladovania vždy potrebnej zásoby vody a iných vecných prostriedkov na uhasenie vzniknutého požiaru,
 • množstvo vody má byť najmenej 200 l,
 • dbajte na vyhradenie miest pre fajčiarov vo vzdialenosti najmenej 15 m od horľavých látok, vybavených nádobou s vodou na odkladanie ohorkov z cigariet,
 • dbajte na údržbu žatevnej techniky, ako aj techniky pri spracúvaní a skladovaní úrody a to v súlade s pokynmi výrobcu,
 • dbajte na umiestňovanie stohov od okrajových budov obcí pokrytých nehorľavou krytinou a to najmenej 60 m, čo platí aj pre vzdialenosti od železničnej trate,
 • nefajčite pri kosení, žatve, zvážaní a skladaní obilia, nemanipulujte s otvoreným ohňom,
 • nedovoľte deťom hry v blízkosti stohov obilia či slamy a prísne zakročte pri zistení zápaliek u detí,
 • dbajte na trvalé sledovanie neprimeraného zahrievania najmä skladovaného sena, aby vplyvom jeho biologickej teploty nedošlo k samovznieteniu. Ak zistíte takýto stav, treba seno ihneď rozhádzať a na voľnom priestranstve dosušiť,
 • ak vznikne požiar, snažte sa ho v zárodku uhasiť. Ak to nie je vo Vašich silách, okamžite privolajte požiarnu jednotku. Usilujte sa pri týchto prácach poznať požiarne nebezpečenstvo a odstraňovať v zárodku jeho príčiny.

Hasiči v spolupráci s obecným úradom k tomuto cieľu prispievajú názornou agitáciou a propagáciou, zabezpečením akcieschopnosti požiarnej techniky a vodných zdrojov.

Zdroj: DHZ Krasňany