Sčítanie je nastaršie, najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie, ktoré sa tradične v Európe, ale aj v iných krajinách sveta realizuje v desaťročných intervaloch.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa vykoná na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Údaje sa zaznamenajú do sčítacieho tlačiva k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011.

Údaje sa zaznamenávajú do sčítacích formulárov:
A. Údaje o obyvateľovi – vypĺňa každý člen domácnosti,
B. Údaje o byte – vypĺňa jedna osoba za celú bytovú domácnosť,
C. Údaje o dome - vypĺňa jedna osoba za cely dom
Pri vyplňovaní sčítacích tlačív si treba prečítať vysvetlivky. Je to dobrý návod ako zapísať údaje úplne, správne a pravdivo. Sčítacie tlačivá je nutné vyplňovať modrým alebo čiernym perom, neskladať ich a chrániť pred poškodením a zničením.

Odpovedať na všetky otázky v sčítacích tlačivách je teda pre občanov Slovenskej republiky povinnosť, ktorá im vyplýva zo zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov. „Každý, kto je povinný poskytnúť údaje ..., ich poskytne úplne, správne, pravdivo a včas..."
Sčítanie upravuje zákon č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. Podľa tohto zákona poskytnúť údaje na účely sčítania je povinný:
• každý obyvateľ okrem cudzinca požívajúceho diplomatické výsady a imunitu; cudzinec, ktorý má pobyt na území Slovenskej republiky kratší ako 90 dní, poskytne údaje v obmedzenom rozsahu,

• vlastník domu alebo správca domu alebo nájomca domu za každú budovu určenú na bývanie alebo inú budovu, ktorá je obývaná v rozhodujúcom okamihu sčítania,
• vlastník bytu alebo správca bytu alebo nájomca bytu alebo podnájomník bytu pri sčítaní bytov.

Sčítanie sa vykoná v čase od 13. mája 2011 do 6. júna 2011. Do tlačív sa zaznamenajú údaje aktuálne k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011. To znamená, že sa tam zapíšu všetky udalosti, akými sú narodenie dieťaťa, sobáš, sťahovanie, zmena zamestnania a podobne, ktoré sa uskutočnia do spomínaného času.
Po prvý raz v histórii si občania budú môcť vybrať, či sčítacie tlačivá vyplnia v listinnej podobe alebo elektronicky. Elektronické sčítanie bude možné prostredníctvom špeciálnej internetovej stránky www.scitanie2011.sk, ktorú Štatistický úrad SR zriadil na tento účel. Čas na elektronické sčítanie bude kratší – od 21. mája 2011 do 29. mája 2011 – z dôvodu, aby si sčítací komisári mohli skontrolovať, či sa obyvatelia, ktorí im avizovali záujem o elektronické sčítanie, skutočne aj elektronicky sčítali. Ak sa obyvateľ elektronicky nesčíta, sčítací komisár ho navštívi opäť a požiada ho o vyplnenie tlačených sčítacích formulárov.

POSTUP PRI SČÍTANÍ
Samotné sčítanie vykonajú sčítací komisári. Sčítacím komisárom môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, je bezúhonný a spôsobilý na právne úkony. Sčítacieho komisára vymenuje starosta obce po jeho predchádzajúcom súhlase. Sčítací komisár je povinný preukazovať sa pri styku s občanmi osobitným poverením starostu obce. V prípade žiadosti občana môže mu pomôcť pri vyplnení sčítacích formulárov. Zákon zaväzuje sčítacieho komisára chrániť vyplnené sčítacie tlačivá pred stratou, zničením, poškodením alebo zneužitím. Sčítací komisár je povinný zachovať mlčanlivosť o údajoch, s ktorými sa oboznámil.

PRED SČÍTANÍM
Sčítací komisári začnú od 13. mája 2011 navštevovať domácnosti, ktoré patria do ich sčítacieho obvodu. Komisár odovzdá bývajúcim členom domácnosti sčítacie tlačivá. Sčítací komisár nevstúpi do domácnosti, pokiaľ ho sami nevyzvete. Poučí vás o spôsobe vyplnenia sčítacích tlačív a odpovie na vaše otázky. Ak ste definitívne rozhodnutý vyplniť sčítacie tlačivá elektronicky, informujte o tom sčítacieho komisára.

PO SČÍTANÍ
Po rozhodujúcom okamihu sčítania (21. mája 2011) sčítací komisár opäť navštívi vašu domácnosť. Pomôže vyplniť sčítacie tlačivá osobám, ktoré ho o to požiadajú. Skontroluje vypísané tlačivá a v prípade potreby vás vyzve, aby ste doplnili alebo spresnili údaje. Sčítací komisár vyzbiera vyplnené sčítacie tlačivá od všetkých osôb vo svojom sčítacom obvode, ktoré sa nesčítali elektronicky.