sodb2011Samotné sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 prebiehalo od 13. mája do 6. júna 2011. V obci Krasňany boli vytvorené 3 sčítacie obvody, v ktorých pracovali 3 sčítací komisári. Obecný úrad sčítanie ukončil odovzdaním sčítacích materiálov na ŠÚ v Žiline dňa 9. júna 2011.
Na SODB 2011 bola v obci vytvorená komisia, ktorá riadila a usmerňovala celé sčítanie. V rámci komisie pracoval aj gestor sčítania, ktorý bol poverený starostom obce a zodpovedal za celý priebeh sčítania.

K čomu sa dorátali sčítací komisári? Po prvý krát v histórii tu bola možnosť pre občanov sčítať sa aj elektronickou formou, čo v Krasňanoch využili cca 2 % obyvateľov.
Podľa neoficiálnych výsledkov sčítania (tie musí overiť a potvrdiť v rámci celoslovenskej sumarizácie Štatistický úrad) má obec Krasňany trvale bývajúcich obyvateľov 1 471 (do tohto počtu sú zarátaní i občania s tzv. obvyklým pobytom a cudzinci), bytov bolo nasčítaných celkom 394 a domov 297.
Prvé oficiálne údaje o obyvateľstve na Slovensku budú zverejnené až koncom roka 2011 a Štatistický úrad bude materiály zo sčítania spracovávať ešte po dobu nasledujúcich 4 rokov.

 

Dokument na stiahnutie:  alt  Evidenčné tlačivo 10: Prehľad údajov za obec