Prichádzajúce jarné mesiace predstavujú obdobie, kedy sa nová vegetácia začína rozvíjať a zostatky minuloročnej suchej trávy, lístia a ihličia predstavujú veľké nebezpečenstvo vzniku požiarov a najmä ich rozšírenie. Jarné obdobie je charakteristické zvýšenou pracovnou aktivitou nás občanov, najmä na poliach, lúkach, v záhradkách ale ja vo voľnej prírode, kedy odstraňujeme staré zvyšky trávy, porastov a rôznych odpadkov.

V suchých jarných mesiacoch bývajú ohrozené požiarom aj naše lesy. Každoročne, hlavne v jarnom období je zaznamenaných veľa požiarov na lesných pasienkoch a na stráňach, kde dochádza k vypaľovaniu suchej trávy a porastov. Preto dôrazne upozorňujeme na zákaz vypaľovania suchých porastov. Veľa lesných požiarov vzniká z nedisciplinovanosti, resp. neopatrnosti turistov a iných návštevníkov lesa. Najväčším nebezpečenstvom pre vznik lesných požiarov je zakladanie ohňov priamo v lesoch alebo v ich tesnej blízkosti, odhadzovanie horiacich zápaliek a cigariet do suchej trávy alebo lesného porastu. Lesný požiar je nebezpečný hlavne preto, že spravidla je objavený až keď je väčšieho rozsahu.

Môžeme povedať, že hlavnými príčinami väčšiny požiarov je porušovanie zásad protipožiarnej bezpečnosti, neznalosti platných právnych predpisov a opatrení na úseku ochrany pred požiarmi. Preto je nevyhnutné, aby sme venovali trvalú pozornosť i požiarnej prevencii a v spolupráci s obecnými úradmi pomáhali predchádzať požiarom. Najčastejšou príčinou je porušenie zákona o požiarnej ochrane, ktorý ukladá povinnosti aj všetkým občanom, najmä počínať si tak, aby svojím konaním nezapríčinili vznik požiaru. V tomto období, ale aj v priebehu celého roka, sú občania povinní dodržiavať najmä tieto ustanovenia zákona o požiarnej ochrane:

- nefajčiť a nepoužívať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

- nezakladať oheň v priestoroch, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a nevypaľovať porasty,

- dbať o zvýšenú opatrnosť pri zaobchádzaní s ohňom v čase zberu, skladovania úrody a v čase sucha.

Pri spozorovaní vzniku požiaru je občan povinný tento uhasiť alebo privolať pomoc hasičov na čísle 150, respektíve na čísle 112.

V súvislosti s jeho zdolávaním je povinný najmä :

- uhasiť požiar, alebo zamedziť jeho šíreniu,

- vykonať nevyhnutné opatrenia pre záchranu osôb,

- bezodkladne ohlásiť na určenom mieste vznik požiaru,

- poskytnúť vecné prostriedky potrebné na zdolanie požiaru.

Podľa zákona 314/2001 o ochrane pred požiarmi hovorí tiež o sankciovaní za porušenie predpisov na úseku ochrany pred požiarmi a to v nasledovnom znení: Fyzickej osobe, ktorá vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladá oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu až do výšky 332 EUR. Ešte prísnejší postih je pre právnické alebo podnikajúce osoby, ktorým Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru môže za vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov alebo zakladanie ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu uložiť pokutu až do výšky 16.596 EUR. Takže skôr ako škrtneme zápalkou pred vypaľovaním trávy zvážme, či to stojí za to.

Verím, že pokiaľ budeme všetci dodržiavať opatrenia ochrany pred požiarmi, spoločným úsilím sa nám podarí chrániť naše lesy, ktoré sú spoločným bohatstvom nás všetkých.

Ing. Ivana Mačicová 
Riaditeľka OV DPO Žilina                                                                                                                                             

Jozef Trnka
Predseda OV DPO Žilina