Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina vyzýva vlastníkov nehnuteľností k bezodkladnému pripojeniu nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu.
Verejná kanalizácia bola vybudovaná v rámci stavby "Intenzifikácia ČOV v Žiline a rozšírenie kanalizácie" za účelom ekologického odvádzania splaškovej odpadovej vody z jednotlivých nehnuteľností. Nepripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu sa vlastník nehnuteľnosti dopúšťa priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta do výšky 331,00 €. Bližšie informácie Vám poskytne Zákaznícke centrum Žilina na tel. č. 041 / 7071 710.
Dokument na stiahnutie v PDF: Výzva na pripojenie sa na verejnú kanalizáciu