Všeobecne záväzné nariadenie obce Krasňany č. 1/2012 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválené OZ obce Krasňany dňa 14.12.2012, Uznesením č. 31/2012, bod 4, účinné od 01.01.2013.
Dokument na stiahnutie v PDF: Všeobecne záväzné nariadenie obce Krasňany č. 1/2012