Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Krasňany na svojom zasadnutí dňa 15.05.2013 Uznesením č. 40, bod 4 schválili Všeobecne záväzné nariadenia obce Krasňany č. 2/2013

o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole,  o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí,  o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
VZN nadobudne účinnosť dňa 01.06.2013.

Dokument na stiahnutie v PDF:  VZN 2/2013  (141,46 Kb)