Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. je osobou poverenou prevádzkovaním elektrických vedení, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území našej obce. Je zodpovedná za ich bezpečnú a spoľahlivú prevádzku a údržbu, pri zabezpečení ktorej je potrebné vykonať odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení.

SSE - Distribúcia, a.s. upozorňuje občanov, že podľa § 43 Zákona o energetike je zakázané pod elektrickým vedením:

  • zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
  • vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre,
  • vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre vo vzdialenosti do 2 metrov od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
  • uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
  • vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
  • vykonávať akékoľvek činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

Občania - vlastníci pozemkov, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia, sú povinní zamestnancom SSE, a.s. (alebo osobám, ktoré sú na to od SSE, a.s. písomne splnomocnené) umožniť vstup na ich pozemky za účelom odstránenia stromov a porastov, ktoré ohrozujú bezpečnú prevádzku elektrického vedenia. Drevná hmota, ktorá zostane po vykonaní odstránenia alebo okliesnenia stromov patrí vlastníkovi pozemku a bude mu ponechaná.

Odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov bude uskutočnené v priebehu mesiacov  február - máj 2014.

 

Dokument na stiahnutie vo formáte pdf:

Oznámenie podľa § 11, odsek 3 v zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike