Jarné obdobie je charakteristické zvýšenou pracovnou aktivitou nás občanov, najmä na poliach, lúkach, v záhradkách ale aj vo voľnej prírode, kedy odstraňujeme staré zvyšky trávy, porastov a rôznych odpadkov.


Tieto práce však často mení konanie niektorých nezodpovedných občanov, ktorí si jarné práce uľahčujú tým, že vypaľujú suchú trávu, kladú ohne v lesoch, lesných porastoch a ich blízkosti. Nebezpečie požiaru vytvárajú aj odhodené nedopalky fajčiarov a tiež hra detí so zápalkami.
Podľa štatistických rozborov požiarovosti, výskyt požiarov v prírode a lesoch stúpa najmä v období mesiacov marec – máj a júl – august bežného roka. Tieto mesiace sa vyznačujú mimoriadne teplými a suchými dňami s trvalejším nedostatkom vlahy. Spojením takýchto vhodných klimatických podmienok s nedbanlivým a nezodpovedným konaním ľudí, má za následok vznik a rozšírenie požiaru.

V roku 2015 vzniklo v Slovenskej republike celkom 10 999 požiarov s priamou škodou 42 010 875,- €. Uchránené boli hodnoty za 213 712 185213 712 185,- €. Usmrtených bolo 54 a zranených 242 osôb. Na území Žilinského kraja vzniklo v roku 2015 celkom 1216 požiarov, ktoré spôsobili priame škody vo výške 9 307 500,- €. Pri požiaroch boli usmrtené 9 osôb a zranených  33 osôb. V lesoch Žilinského kraja vzniklo v roku 2015 celkom 55 požiarov s priamou škodou 23 650,- €. Najčastejšou príčinou vzniku požiarov  pri lesných požiaroch bolo spaľovanie odpadu a odpadkov - 16 požiarov a zakladanie ohňov v prírode – 12 požiarov. Pri požiaroch v lesoch neboli v Žilinskom kraji v roku 2015 usmrtené ani zranené žiadne osoby.

Zákon o ochrane pred požiarmi ukladá okrem iného aj povinnosti občanom počínať si tak, aby svojím konaním nezapríčinili vznik požiaru. V tomto období, ale aj v priebehu celého roka, sú občania povinní najmä:

  • nefajčiť a nepoužívať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • nezakladať oheň v priestoroch, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a nevypaľovať porasty,
  • dbať o zvýšenú opatrnosť pri zaobchádzaní s ohňom v čase zberu, skladovania  úrody a v čase sucha.

V súvislosti so zdolávaním požiarov je občan povinný najmä:

  • uhasiť požiar, alebo zamedziť jeho šíreniu,
  • vykonať nevyhnutné opatrenia pre záchranu osôb,
  • bezodkladne ohlásiť vznik požiaru,
  • poskytnúť vecné prostriedky potrebné pre zdolanie požiaru.

Vážení občania, dodržiavaním týchto ustanovení predpisov o  ochrane pred požiarmi a spoločným úsilím sa nám darí chrániť naše lesy, ktoré sú spoločným bohatstvom nás všetkých.