Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané aj zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov,
rovnako od samotných systémov vykurovania, ako aj od ich nesprávnej obsluhy, o čom nás každoročne presvedčuje štatistika požiarovosti. Aby sme predchádzali týmto nežiadúcim javom, chceme Vás aspoň stručne informovať o tom, ako im predísť.
Najčastejšou príčinou sú nevyhovujúci technický stav komínov, nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies, nedovolená manipulácia s otvoreným ohňom a horľavými kvapalinami, ponechanie detí bez dozoru, odkladanie žeravého popola na nebezpečných miestach a do horľavých nádob a pod. V poslednom období, žiaľ, sme museli registrovať aj úmyselné podpaľačstvo.

Hasiči Vám ponúkajú niekoľko dobre mienených rád, najmä :
  • pred začatím vykurovania skontrolujte stav komína a nechajte si vyčistiť komínové teleso
  • neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály a neponechávajte ich bez dozoru
  • nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej či denaturovaný lieh
  • inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu
  • dbajte na to, aby vykurovacie telesá - sporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov
  • popol vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzavierateľných nádob
  • drevené udiarne vytvárajú požiarne nebezpečenstvo. Venujte údeniu potrebnú pozornosť, aby Vašu prácu nezničil požiar.
  • nezabúdajte, že aj vianočný stromček, pôsobiaci radosť najmä deťom, už mnohokrát narušil čaro Vianoc vznikom požiaru od zapálených sviečok. Toto nebezpečenstvo zvyšuje hra detí pri stromčeku ponechaných bez dozoru.
  • dbajte na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžaduje trvalý dozor, ako napr. tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie
  • dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob na propán-bután, tuhé palivá a iné materiály
Vážení občania!
Len dôsledným dodržiavaním týchto rád predídete možnému vzniku požiarov vo Vašich domovoch. Hasiči sú pripravení Vám poradiť v otázkach, ktoré Vám robia problémy. Využite túto možnosť, aby ste Vy a celá Vaša rodina prežili zimné obdobie spokojne a bez obáv z požiarov.