Vážení občania,
jarné obdobie je charakteristické zvýšenou pracovnou aktivitou nás občanov, najmä na poliach, lúkach, v záhradkách ale ja vo voľnej prírode, kedy odstraňujeme staré zvyšky trávy, porastov a rôznych odpadkov.


Tieto práce však často mení konanie niektorých nezodpovedných občanov, ktorí si jarné práce uľahčujú tým, že vypaľujú suchú trávu, kladú ohne v lesoch, lesných porastoch a ich blízkosti. Nebezpečenstvo požiaru vytvárajú aj odhodené nedopalky cigariet a  hra detí so zápalkami.
Podľa štatistických rozborov požiarovosti, výskyt požiarov v prírode a lesoch stúpa najmä v období mesiacov marec – máj a júl – august bežného roka. Tieto mesiace sa vyznačujú mimoriadne teplými a suchými dňami s trvalejším nedostatkom vlahy. Spojením takýchto vhodných klimatických podmienok s nedbanlivým a nezodpovedným konaním ľudí, má za následok vznik a rozšírenie požiaru.

V roku 2017 vzniklo v Slovenskej republike celkom 10 312 požiarov s priamou škodou 31 648 830,- €. Uchránené boli hodnoty za 198 196 560,- €. Usmrtených bolo 55 a zranených 224 osôb. V odvetví lesníctva bolo za rok 2017 evidovaných 162 požiarov s priamou škodou 410 330,- €, pri ktorých nebola usmrtená žiadna osoba a jedna osoba bola zranená.
Na území Žilinského kraja vzniklo v roku 2017 celkom 1 107 požiarov, ktoré spôsobili priame škody vo výške 4 737 685,- €. Pri požiaroch bolo usmrtených 9 osôb a zranených bolo 44 osôb. V lesoch Žilinského kraja vzniklo v roku 2017 celkom 43 požiarov s priamou škodou 68 465,- €. Najviac požiarov bolo v marci a máji (po 8), ale zvýšený počet požiarov sa vyskytoval aj v mesiacoch jún (7) a júl (5). Najčastejšími príčinami pri lesných požiaroch bolo spaľovanie odpadu a odpadkov (17 požiarov). 
V Žilinskom kraji nebola pri požiaroch v lesoch v roku 2017 usmrtená osoba a zranená ani jedna osoba.

Zákon o ochrane pred požiarmi ukladá okrem iného aj povinnosti občanom počínať si tak, aby svojím konaním nezapríčinili vznik požiaru. V tomto období, ale aj v priebehu celého roka, sú občania povinní najmä :

  • nefajčiť a nepoužívať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • nevypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
  • nezakladať oheň v priestoroch, alebo na miestach kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
  • dbať o zvýšenú opatrnosť pri zaobchádzaní s ohňom v čase zberu, skladovania  úrody a v čase sucha.

V súvislosti so zdolávaním požiarov je občan povinný najmä :

  • uhasiť požiar, alebo zamedziť jeho šíreniu,
  • vykonať nevyhnutné opatrenia pre záchranu osôb,
  • bezodkladne ohlásiť vznik požiaru,
  • poskytnúť vecné prostriedky potrebné pre zdolanie požiaru.

Vážení občania, dodržiavaním týchto ustanovení predpisov o  ochrane pred požiarmi a spoločným úsilím sa nám darí chrániť naše lesy, ktoré sú spoločným bohatstvom nás všetkých.