Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline upozorňuje na prísny zákaz vypaľovania suchých trávnatých porastov:


Každoročne po zimnom období dochádza ku zvýšeniu výskytu požiarov. Medzi najčastejšie príčiny ich výskytu patrí najmä v jarnom období vypaľovanie suchých trávnatých porastov a spaľovanie odpadov v záhradách a dvoroch (pohrabané lístie, tráva, ...). Týmto spôsobom sa niektorí vlastníci pozemkov snažia zbaviť nechceného odpadu a pritom si neuvedomujú, že táto činnosť môže veľmi ľahko viesť ku vzniku požiaru, tým k strate na majetku, ale najmä k strate na životoch.

V roku 2017 bolo v rámci Slovenskej republiky zaznamenaných 1 861 požiarov, ktorých príčinou bolo vypaľovanie trávy a suchých porastov, pri ktorých vznikla priama škoda v sume 146 590,- €, zomrela 1 osoba a taktiež 1 zranená. Priamo v Žilinskom kraji bolo zaevidovaných 116 takýchto požiarov.

UPOZORŇUJEME občanov, či už fyzickú osobu, právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa, že v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov je zakázané:

  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov (t.j. vypaľovanie trávy, kríkov, stromov)
  • zakladať oheň v priestore alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru.

Táto zakázaná činnosť u fyzickej osoby je z hľadiska ochrany pred požiarmi posudzovaná ako priestupok, za ktorý je možné uložiť pokutu do výšky 331,- €. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi je možné za nedodržanie tohto zákazu v rámci správneho konania uložiť pokutu do výšky 16 596,- €.

Spaľovať horľavé odpady v záhradách a dvoroch, t.j. spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve je možné pri dodržaní povinností vyplývajúcich z vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov /fyzická osoba § 31e; právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ § 7/ a to len vtedy, ak nie nvyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Týmto nie sú dotknuté iné všeobecne záväzné právne predpisy.