Názov zákazky: Rekonštrukcia elektroinštalácie a bleskozvodu Domu kultúry Krasňany

Informácie o zákazke: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Lehota na predkladanie ponúk: do 10.02.2020 do 12:00 hod.. Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.

Dokument na stiahnutie: Výzva na predloženie cenovej ponuky (41,02 KB)