Názov zákazky: Uzatvorenie zmluvného vzťahu na zabezpečenie odchytu túlavých zvierat na území obce

Informácie o zákazke: Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmetom zákazky je uzatvorenie zmluvného vzťahu na zabezpečenie a spoluprácu pri odchyte túlavých zvierat, najmä psov, na území obce. Predmetom zmluvy je pre obec poskytovať služby v zmysle zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v z.n.p., ktorá spočíva v odchyte zabehnutých, opustených a túlavých zvierat v obci, ich následné umiestnenie do karanténnej stanice a úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán.

Lehota na predkladanie ponúk: do 24.05.2021 do 12:00 hod.. Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.

Dokument na stiahnutie: pdfVýzva na predloženie cenovej ponuky