Názov zákazky: POŽIARNA ZBROJNICA - prístavba a stavebné úpravy

Informácie o zákazke: Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Lehota na predkladanie ponúk: do 02.12.2021 do 12:00 hod.. Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Dokument na stiahnutie:  pdfVýzva na predloženie cenovej ponuky