Názov zákazky: Oprava betónového oplotenia pri kríži, pri hlavnej ceste

Informácie o zákazke: Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Lehota na predkladanie ponúk: do 12.09.2022 do 12:00 hod.. Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Dokument na stiahnutie:  pdfVýzva na predloženie cenovej ponuky