Názov zákazky: Tepelnotechnický posudok a skreslenie skutkového stavu budovy a inštalácií ako predprípravu k vypracovaniu projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu (obnovu) budovy materskej školy v obci Krasňany

Informácie o zákazke: Zákazka, ktorá v rámci svojej hodnoty nespadá pod zákon o verejnom obstarávaní.

Lehota na predkladanie ponúk: do 22.03.2023 do 12:00 hod.. Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Dokument na stiahnutie:  pdfVýzva na predloženie cenovej ponuky