Názov zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu (obnovu) budovy základnej školy v obci Krasňany

Informácie o zákazke: Zákazka s nízkou hodnotou. Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na obnovu budovy základnej školy  v Krasňanoch v zmysle výzvy č. 1, kód výzvy 02102-29-V01 Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov.
Lehota na predkladanie ponúk: do 24.03.2023 do 12:00 hod..

Ponuky musia byť predložené elektronicky prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania na https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/461800

Dokument na stiahnutie:  pdfVýzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou