Názov zákazky: Športové vybavenie Informácie o zákazke: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Lehota na predkladanie ponúk: do 20.11.2017 do 15:00 hod. Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.

Dokument na stiahnutie: Výzva na predloženie cenovej ponuky   (29.86 Kb)