Otázka zo dňa 10.10.2014
Meno: xxx
Dobrý deň pán STAROSTA, všimli sme si, že sa pília gaštany pri cintoríne, zaujíma nás, čo sa robí s drevom. Prosíme o uverejnenie odpovede.

Odpoveď:

Dobrý deň pán (pani) ???

V úvode mojej odpovede na Vašu otázku uvediem niekoľko informácií na objasnenie problematiky výrubu drevín.

V zmysle zákona 131/2010 o pohrebníctve je obec správcom cintorína so všetkými povinnosťami v zákone uvedenými. Na opakované žiadosti majiteľov hrobov v blízkosti inkriminovaných drevín obec pristúpila k zhodnoteniu zdravotného stavu drevín, vyhodnotila ich stav ako i možné následky pádu drevín. Na základe pokročilej hniloby kmeňov drevín a vysokého rizika ohrozenia osôb, cestnej premávky a spôsobenia materiálnych škôd na náhrobných kameňoch bolo rozhodnuté, že stromy sa vyrežú.

Vyrezanie stromov sa uskutočnilo na základe Rozhodnutia č. 32/2014/Ž vydaného v súlade s § 82 ods. 12 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Keďže sa jednalo o technicky náročnú operáciu s nutnosťou prerušenia cestnej premávky na štátnej ceste II/583 a vysokého rizika poškodenia majetku (oplotenie cintorína, náhrobné kamene), bolo nutné tieto práce vykonať profesionálne a mať ich dobre zorganizované aj časovo. Spílenie realizovala fi. p. Petra Repáňa a odpratanie dreva a vyčistenie priestoru realizovali zamestnanci obce. Palivové drevo, ako vedľajší produkt primárneho problému, bolo rozdelené medzi 7 záujemcov z radov občanov Krasňan.

Ing. Miroslav Bielka, starosta obce